Medezeggenschap

Meedenken, meediscussiëren, meebeslissen. Markenheem vindt de inbreng van cliënten en medewerkers erg belangrijk. Daarom zijn de bestuurder en teammanagers regelmatig in gesprek met cliëntenraden, ondernemingsraad en adviesraden.

Cliëntenraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft Markenheem Lokale Cliëntenraden (LCR) en een Centrale Cliëntenraad (CCR). Deze wet bevordert de medezeggenschap van cliënten over de manier waarop zorg wordt verleend. De Cliëntenraad is de belangenbehartiger van de cliënten. De Cliëntenraad heeft het recht om informatie te krijgen en in te winnen en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de bestuurder of locatiemanager.

Al naar gelang het onderwerp heeft de CCR adviesrecht- of instemmingsrecht. De onderwerpen waarover advies of instemming gegeven wordt betreffen ontwikkelingen binnen Markenheem zoals kwaliteit van zorg, vastgoed, veiligheid en andere zaken die de cliënten betreffen.

De LCR heeft specifieke bevoegdheden die vooral betrekking hebben op praktische zaken die de locatie betreffen zoals maaltijden, wasgoed en activiteiten. Zowel de LCR als de CCR vergaderen regelmatigen en werken volgens een agenda. De CCR heeft structureel overleg met de bestuurder. De LCR heeft structureel overleg met de teammanager van de betreffende locatie.

Lokale Cliëntenraad
Elke locatie van Markenheem heeft een eigen Lokale Cliëntenraad (LCR). Op die manier vindt de medezeggenschap dicht bij de cliënten plaats. De LCR bestaat uit tenminste vijf leden waarvan het merendeel cliënten of naaste verwanten van de bewoners zijn.
De LCR van uw locatie staat altijd open voor suggesties om de kwaliteit van zorg, in de ruimste zin van het woord, te verbeteren.

Centrale Cliëntenraad
Markenheem heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) voor de gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van alle betrokken woonzorgcentra en wijkzorgcliënten. De CCR bestaat uit zeven leden. Zij voldoen aan gewenste deskundigheidseisen en zijn geselecteerd op basis van een profiel dat is overeengekomen met de bestuurder en de LCR’en. De leden hebben ieder specifiek contact met één van de woonzorgcentra of de wijkzorg en zijn voor die locatie voorzitter van de LCR. Daardoor staat de CCR dicht bij de cliënten en ontstaat een genuanceerd beeld over het gevoerde beleid binnen de verschillende woonzorgcentra. De CCR wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Lees hier het jaarverslag 2021 van de CCR.
Lees hier het jaarplan 2022-2025 van de CCR.

Contactgegevens
De receptie van uw locatie beschikt over de actuele gegevens van de cliëntenraadsleden. Ook kunt u dit opvragen op telefoonnummer 0314 – 376 010 of per mail via ccr@markenheem.nl.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers binnen Markenheem is ondergebracht bij de ondernemingsraad (OR). De OR streeft er naar om zo breed mogelijke vertegenwoordigd te zijn vanuit de locaties en diensten. Hiervoor maakt de OR, naast OR-leden, gebruik van aandachtsvelders medezeggenschap. Dit bevordert de participatie van de medewerkers in de besluitvorming van de OR.

Medewerkers die langer in dienst zijn dan 6 maanden zijn van harte welkom om zich voor de verkiezingen verkiesbaar te stellen. De OR organiseert elke 2 jaar verkiezingen waarbij de helft van de leden aftredend zijn, op deze manier kan de OR stabiel blijven functioneren. De zittingstermijn is 4 jaar, dit is vast gelegd in het OR-reglement. Lees hier het jaarverslag 2021 van de ondernemingsraad. Wilt u meer weten over de medezeggenschap bij Markenheem of over de werkzaamheden van de OR? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via or@markenheem.nl

Verzorgenden en Verpleegkundigen Adviesraad (VVAR)

De VVAR geeft op basis van vakmanschap advies aan de bestuurder om zo de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. De VVAR wil bijdragen aan:

  • Verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten.
  • Een grotere betrokkenheid van collega’s in de zorg bij de koers van Markenheem (dichtbij).
Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!