Update Corona

Medezeggenschap

Meedenken, meediscussiëren, meebeslissen. Markenheem vindt de inbreng van cliënten en medewerkers erg belangrijk. Daarom zijn de bestuurder en teammanagers regelmatig in gesprek met cliëntenraden, ondernemingsraad en adviesraden.

Cliëntenraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft Markenheem lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. Deze wet bevordert de medezeggenschap van cliënten over de manier waarop zorg wordt verleend. De cliëntenraad heeft het recht om informatie in te winnen en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie.

Centrale Cliëntenraad
Markenheem heeft een centrale cliëntenraad (CCR) voor de gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van alle betrokken woonzorgcentra en wijkverplegingscliënten. De centrale cliëntenraad bestaat uit zeven leden. Zij voldoen aan gewenste deskundigheidseisen en zijn geselecteerd op basis van een profiel dat is overeengekomen met de lokale cliëntenraden. De leden hebben ieder specifiek contact met één van de woonzorgcentra of de wijkverpleging. Zo staat ook de centrale cliëntenraad dicht bij de cliënten en ontstaat een genuanceerd beeld over het gevoerde beleid binnen de afzonderlijke woonzorgcentra. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit: Mieke Janssen (voorzitter), Fieke van Weeghel, Geert Stronks, José Richter, Jaap van Gijssel en Ria Dekkers. Wilma Radstake is ambtelijk secretaris.

Lokale Cliëntenraad
Elke locatie van Markenheem heeft een eigen lokale cliëntenraad (LCR). Op die manier vindt de medezeggenschap dicht bij de cliënten plaats. De lokale cliëntenraad bestaat uit tenminste vijf leden waarvan het merendeel cliënten of naaste verwanten van de bewoners zijn. In tenminste twee lokale cliëntenraden vertegenwoordigt iemand de wijkverplegingscliënten. De lokale cliëntenraad van uw locatie staat altijd open voor suggesties om de kwaliteit van zorg, in de ruimste zin van het woord, te verbeteren.

Adviesrecht overleg
Zowel de lokale cliëntenraden als de centrale cliëntenraad vergaderen regelmatig en komen tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tevens is er overleg met de bestuurder of een vertegenwoordiger van de bestuurder. Al naar gelang het onderwerp heeft de centrale cliëntenraad adviesrecht dan wel verzwaard adviesrecht. In principe geeft de centrale cliëntenraad adviezen over onderwerpen die de meerderheid van de instellingen waar Markenheem zorg verleent betreffen. Ook de lokale cliëntenraad heeft specifieke bevoegdheden die vooral betrekking hebben op zaken die de locatie aangaan, zoals de benoeming van teammanagers die leiding geven aan een locatie.

Leest u het jaarverslag 2020 van de cliëntenraad.

Contactgegevens
De receptie van uw locatie beschikt over de actuele gegevens van de cliëntenraadsleden. Ook kunt u dit opvragen op telefoonnummer 0314 – 376 010 of per mail via ccr@markenheem.nl.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers binnen Markenheem is ondergebracht bij de ondernemingsraad (OR). De OR streeft er naar om zo breed mogelijke vertegenwoordigd te zijn vanuit de locaties en diensten. Hiervoor maakt de OR, naast OR-leden, gebruik van aandachtsvelders medezeggenschap. Dit bevordert de participatie van de medewerkers in de besluitvorming van de OR.

Medewerkers die langer in dienst zijn dan 6 maanden zijn van harte welkom om zich voor de verkiezingen verkiesbaar te stellen. De OR organiseert elke 2 jaar verkiezingen waarbij de helft van de leden aftredend zijn, op deze manier kan de OR stabiel blijven functioneren. De zittingstermijn is 4 jaar, dit is vast gelegd in het OR-reglement.

Leest u het jaarverslag 2019 van de ondernemingsraad.

Contactgegevens
Wilt u meer weten over de medezeggenschap bij Markenheem of over de werkzaamheden van de OR? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via or@markenheem.nl

Verzorgenden en Verpleegkundigen Adviesraad (VVAR)

De VVAR geeft op basis van vakmanschap advies aan de bestuurder om zo de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. De VVAR wil bijdragen aan:

  • Verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten.
  • Een grotere betrokkenheid van collega’s in de zorg bij de koers van Markenheem (dichtbij).
Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!